EKO-BROKER
Brokerzy Ubezpieczeniowi
Gwarancje ubezpieczeniowe
Ubezpieczenia ryzyk budowy/montażu (CAR/EAR)
Ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego (CPM/MB)
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej
Ubezpieczenia utraty zysku (BI/MLoP/ALoP)
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej władz spółki (D&O)
Ubezpieczenia kredytu kupieckiego
Ubezpieczenia odpowiedzialności środowiskowej

Gwarancje ubezpieczeniowe

 

Gwarancja przetargowa / wadialna – stanowi zabezpieczenie wadium w postępowaniu przetargowym i wnoszona jest na okres związania ofertą liczony od dnia składania ofert.

Gwarancja zwrotu zaliczki – opiewa na wartość udzielonej zaliczki i zabezpiecza prawidłowe wykorzystanie zaliczki oraz jej rozliczenie.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu – suma gwarancyjna stanowiąca z reguły 10-20% wartości kontraktu stanowi zabezpieczenie wykonanie kontraktu zgodnie z jego postanowieniami przez okres jego realizacji, aż do odbioru końcowego.

Gwarancja właściwego usunięcia wad i usterek – jest zabezpieczeniem dla roszczeń beneficjenta z tytułu rękojmi i/lub gwarancji przez okres na jaki udzielono tej rękojmi i/lub gwarancji

Gwarancja dobrego wykonania kontraktu – jest to połączenie gwarancji należytego wykonania kontraktu oraz właściwego usunięcia wad i usterek w jednym dokumencie.

Gwarancja zapłaty wierzytelności handlowych – zabezpiecza wierzyciela przed brakiem płatności z tytułu zawartej umowy handlowej (gwarancja jednostkowa) albo wszystkich płatności od zleceniodawcy gwarancji (gwarancja obrotowa).

Gwarancja zapłaty długu celnego (celna) – stanowi zabezpieczenie dla organów celnych z tytułu należności celnych.


Wskazane wyżej gwarancje mogą być wydawane na podstawie jednostkowych umów o wydanie gwarancji albo też w ramach umów generalnych i określonych limitów.

 


 
EKO-BROKER Sp. z o.o. 2011