EKO-BROKER
Brokerzy Ubezpieczeniowi
Gwarancje ubezpieczeniowe
Ubezpieczenia ryzyk budowy/montażu (CAR/EAR)
Ubezpieczenia maszyn i sprzętu budowlanego (CPM/MB)
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
Ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej
Ubezpieczenia utraty zysku (BI/MLoP/ALoP)
Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej władz spółki (D&O)
Ubezpieczenia kredytu kupieckiego
Ubezpieczenia odpowiedzialności środowiskowej

Ubezpieczenia ryzyk budowy/montażu (CAR/EAR)

 

Proces budowlany, nie tylko od strony ubezpieczeniowej, jest związany z występowaniem szeregu zagrożeń, do których należą m.in.:

  • Działanie sił natury (opady, wiatr, powodzie, lawiny, wyładowania atmosferyczne i in.)
  • Wady materiałowe
  • Błędy projektowe
  • Błędy pracowników budowlanych i innych uczestników procesu budowlanego
  • Działanie osób trzecich (kradzieże, wandalizm)

Wskazane wyżej zagrożenia mogą skutkować zarówno uszkodzeniem lub zniszczeniem przedmiotu prac (wznoszony budynek, obiekt inżynieryjny itp.), roszczeniami cywilnoprawnymi, a także utratą spodziewanych zysków przez inwestora (np. z tytułu czynszu). Dlatego też ubezpieczenie ryzyk budowy (montażu) zawierane według standardu monachijskiego może składać się z trzech działów (sekcji):

Dział I – ubezpieczenie od szkód materialnych – obejmuje przedmiot prac kontraktowych oraz dodatkowe koszty (np. usunięcia pozostałości po szkodzie, odtworzenia dokumentacji, konsultantów) i jest oparte na zasadzie „all risks” (wszystkich ryzyk / ryzyk nienazwanych). Suma ubezpieczenia najczęściej odpowiada wartości kontraktu, czasami powiększanej o określony w kontrakcie procent oraz limity określone dla kosztów dodatkowych, a okres ubezpieczenia obejmuje cały okres realizacji prac lub także okres rękojmi / gwarancji. Zakres ubezpieczenia może być rozszerzany lub ograniczany przez stosowanie szeregu klauzul dodatkowych.

Dział II– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – dotyczy odpowiedzialności deliktowej za szkody wyrządzone osobom trzecim, a także, w przypadku zastosowania klauzuli 002, odpowiedzialność wobec współubezpieczonych. Suma gwarancyjna może być określona na jedno zdarzenie bez ograniczenia liczby zdarzeń (zgodnie z FIDIC), albo też na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 

Dział III– ubezpieczenie utraty zysku inwestora (ALoP) – zabezpiecza planowany wynik finansowy inwestora na wypadek opóźnionego przekazania inwestycji do użytkowania wskutek powstania szkody objętej ochroną ubezpieczeniową w ramach Działu I. Przedmiotem ubezpieczenia jest zarówno planowany zysk operacyjny z inwestycji, jak i koszty stałe (np. koszty obsługi kredytu inwestycyjnego). Maksymalny okres odszkodowawczy może wynosić od kilku miesięcy do z reguły 2 lat.

Ubezpieczenie CAR/EAR (z wyłączeniem Działu III) może obejmować wszystkich uczestników procesu budowlanego, tj. zwłaszcza: inwestora, generalnego wykonawcę i podwykonawców. Umowa ubezpieczenia może mieć charakter jednostkowy, dopasowany do treści danego kontraktu, albo też charakter generalny (ubezpieczenie wszystkich kontraktów spełniających warunki określone w umowie) lub otwartego pokrycia (umowa ramowa dla jednostkowo zgłaszanych kontraktów).

 


 
EKO-BROKER Sp. z o.o. 2011